FT-IR (infrarød analyse)

Infrarød analyse av oljer gir kritisk informasjon angående oljens tilstand og systemet hvor den er benyttet. For å få utført denne analysen må det foreligge en referanseolje som sammenlikningsgrunnlag i instrumentets database av eksakt samme type som oljen som skal analyseres. En slik analyse vil gi svar på:
 • Sotinnhold
 • Oksidasjon
 • Nitresjon
 • Svovelprodukter
 • Vann
 • Glykol
 • Anti-wear
 • Ester breakdown
 • Diesel / bensininnhold

SOT

Ufullstendig forbrenning av drivstoff fører til dannelse av sotpartikler. Disse er for små til å kunne fjernes ved filter, og blir derfor igjen i oljen. Sotmengden øker kontinuerlig til den når et uakseptabelt nivå avhengig av type motor og smøreolje. Hvor mye sot som kan samle seg avhenger av motorens konstruksjon, drivstofftype og driftsforhold. Høy sotverdi kan indikere dårlig forbrenning som en følge av feil blandingsforhold mellom drivstoff og luft, et tett filter eller en forlenget oljeskiftsperiode. Når sotmengden i oljen øker, blir oljen tykkere og smører dårligere. Mengden av sot påvirkes av:
 • Ventiljustering
 • Dysefunksjon
 • Turbo- og luftfilterfunksjon
 • Motorbetjening – rask akselerasjon – oppbremsing
 • Oljetilsetningens evne til å holde sotpartiklene adskilt

OKSIDASJON

Olje som blir eksponert for oksygen i lufta ved høye temperaturer, vil oksidere til flere komponenter med hovedvekt på karbonylkomponenter, inkludert karboksylsyrer. Karboksylsyrer er med på å forandre oljens surhetsgrad, utarmer de basiske additivene i oljen og er en medvirkende årsak til korrosjon. Oksidasjon kan også øke viskositeten i oljen. Graden av oksidasjon er en god indikator for oljens nedbrytning. En rask økning av oksidasjon kan indikere en overoppheting av motoren eller en utarming av antioksidant additivene som følge av forlengelse av oljeskiftperiodene. Oksidasjon fører til at oljen blir tykk og seig. Smøreevnen reduseres, noe som igjen kan føre til at stempelringer brenner seg fast og avleiringer legger seg på stemplene. Oksidasjon og dens effekt påvirkes av:
 • Høy temperatur
 • Tilgang på luft
 • Katalysatorer, slike som frostvæske og kobber

NITRESJON

Nitrogenoksider dannes ved oksidasjon av atmosfærisk nitrogen under forbrenningsprosessen og reagerer med oljen. Nitresjon fører til en økning av viskositeten i oljen, og kan føre til lakkdannelser i motor. Dette vil igjen føre til at oljefilmen ikke får feste. En høy nitresjonsverdi kan indikere:
 • Feil ved blandingsforholdet mellom drivstoff og luft
 • Feil tenningspunkt
 • For høy belastning
 • For lav driftstemperatur
 • Lekkasje i stempelringer.

SVOVELPRODUKTER

Svoveloksider er et produkt som dannes under forbrenning av svovelkomponenter som finnes i drivstoff. Disse oksidene reagerer med vann, også et produkt fra forbrenningen, og danner svovelsyre. Svovelsyra blir deretter nøytralisert av oljens basiske additiver og danner uorganiske sulfater. En rask økning vil derfor kunne indikere bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold, dårlig forbrenning, overkjøling eller en rask utarming av slitasjehemmere. Dette vil øke korrosjonen i metalldelene i motoren. Korrosjon som følge av svovel påvirkes av:
 • Svovelinnhold av drivstoff
 • Ugunstige driftsforhold – for lav driftstemperatur
 • Oljetilsetningenes evne til å nøytralisere syrer

VANN OG GLYKOL

Tilstedeværelse av vann og glykol indikerer en lekkasje i kjølesystemet. Det er viktig å kunne oppdage et slikt problem tidlig for å forhindre et alvorlig uhell/ sammenbrudd/ havari. Tilstedeværelse av vann alene indikerer nødvendigvis ikke et kjølevæskeproblem, men kan være et resultat av kondensering under en lav driftstemperatur.

ANTIWEAR

De mest brukte slitasjehemmende additivene som benyttes er ZDDP (zink-dithio-dialkyl-phosphate). Sink og fosfor er komponenter av ZDDP som benyttes i hydraulikkoljer, motoroljer og giroljer. Disse additivene forbrukes under oljens gangtid . Forbruket av disse additivene akselererer under tilstedeværelse av vann, og en rask senkning kan indikere overbelastning eller forurensning av vann fra kjølesystem.

ESTER BREAKDOWN

Syntetiske smøreoljer inneholder vanligvis en høy andel syntetiske polyol estere. Disse brytes ned ved tilstedeværelse av vann og syrer (hydrolyse), og fører til at oljens surhetsgrad øker. Nedbrytning av estere kan indikere tilstedeværelse av vann fra kondensasjon pga lave driftstemperaturer eller fra kjølevannslekkasjer.

DIESEL / BENSININNHOLD

Analyse av diesel/ bensininnhold er ikke bare avhengig av graden av forurensning, men også av innholdet av aromatiske hydrokarboner i drivstoffet. Siden mengden av aromatiske hydrokarboner varierer med beliggenhet og årstid, er det svært viktig at kalibreringen gjøres med det eksakte drivstoffet som er benyttet. Kundene oppfordres derfor til å sende med en slik prøve ved analyse. Tilstedeværelse av drivstoff kan indikere lekkasje, dårlig forbrenning, tette filter, en forlenget oljeskiftsperiode eller et tenningsproblem.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV GL

©Norsk Oljelaboratorium AS